5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3. III. 304.
+36 66 643-252
konyveles@kolenermanagement.hu
H, Sz, P: 8-12h, 13-16h

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja az  kolener-konyveloiroda.hu weboldal látogatóinak tájékoztatása a honlap látogatása során kezelt látogatói adatokról.

Adatkezelő

A honlapot a Koléner Management Kft. üzemelteti, aki egyben az adatok adatkezelője is.

Adatvédelmi felelős Koléner Zoltán Ügyvezető.

Kezelt adatok köre

A jelen weboldal kizárólag cégbemutató weboldalként működik. Felhasználói regisztráció és vásárlás funkció nem elérhető. A honlap ilyen adatokat nem kezel és nem tárol.

A weboldalon kezelt adatok felsorolása:

 • Honlap megfelelő és biztonságos működééhez szükséges sütik (munkamenet süti)
 • Harmadik fél által alkalmazott sütik (Google Analytics)
 • E-mail küldő űrlap által kezelt adatok (Név, e-mail cím)

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jelen honlap vonatkozásában a felhasználó beleegyezése.

A weboldal első meglátogatásakor egy tájékoztató sáv fogadja a látogatót, melyen hozzájárul a honlap működéséhez szükséges sütik használatához.

A felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap használatával elfogadja és tudomásul veszi, hogy személyes adatai e-mail fiókunkban kerülnek továbbkezelésre. Nyilatkozata alapján az adatok törlésre kerülnek a kérésének megfelelően, vagy az ügyintézés megtörténte után legkésőbb 90 nappal.

Adatkezelés célja

A munkamenet sütik célja az oldal látogatójának böngészője által végrehajtott munkamenet utasítások kezelése a böngészés során. A munkamenet sütik nem tartalmaznak olyan adatot, mely alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható lenne.

Harmadik fél által alkalmazott sütik (Google Analytics) célja a honlap látogatói viselkedésének statisztikai elemzése. A Goolge Analytics működéséért a Google Co. a kizárólagos felelős, mint önálló adatkezelő és adatfeldolgozó. A Google saját hatás körében kezelt és feldolgozott személyes jellegű adatokat cégünk részére nem ad át, kizárólag csak összesített statisztikai adatokat (pl. látogatók száma, meglátogatott oldalak listája, kereső kifejezések, stb.), melyet a honlap működésének optimalizálására és a felhasználói élmény fokozására (pl. releváns tartalom kialakítása) használunk fel.

E-mail küldő űrlap célja a kapcsolattartás ügyfeleink és cégünk között. Az e-mail küldő rendszer kizárólag az e-mail elküldéséig tárol személyes adatokat. Az e-mail weboldal által történt elküldése után az adatok törlődnek a weboldal tárolóiból. Személyes adatok ezután kizárólag az e-mail fiókunkban kerül kezelésre és a levélküldő kérésére tárolásra. A levélküldő űrlap szövegében megfogalmazva levél küldője kérheti a személyes adatai törlését az ügyintézés befejezése után. Cégünk a kérésnek megfelelően az ügyintézés befejezése után legkésőbb 30 napon belül törli a kért személyes adatokat és ezzel a teljes levelezést.

Cégünk további adatokat nem kezel, tárol, és nem dolgoz fel jelen honlapján.

Adatkezelő által kezelt adatok törlésének esetei

Sütik törlése:

A süti fájlok a látogató számítógépének böngészője tárolja fizikailag, ezért azt a böngésző program beállítások menüje alatt található adatkezelés és biztonság pontjában saját maga is törölheti a honlap meglátogatása nélkül.

A süti fájlok alapértelmezetten rendelkeznek egy érvényességi idővel is, ami 30 nap. A sütik az érvényességi idő után automatikusan törlődnek felhasználó gépéről.

E-mail cím és e-mailben küldött személyes jellegű adatok törlése:

E-mailben küldött adatok törlését látogató magában az elküldendő levélben a levél alján tett kiegészítésében előre is jelezheti, vagy utólag küldött külön levél formájában kérheti.

Az e-maileket általános esetben legkésőbb 90 nap múlva töröljük az érdeklődés megválaszolását követően.

Adatok biztonsága

Cégünk kiemelt figyelmet fordít az adatok kezelésének tárolásának biztonságára. Ebből a sütiket, az elektronikus postafiókot és a webtárhelyet kivéve az összes adat Adatszolgáltató székhelyén kerül fizikailag tárolásra.

Az adatok kezelése és tárolása során több szintű adminisztratív, fizikai és logikai adatvédelmi megoldásokat alkalmazunk az adatok védelme érdekében mind az elektronikus tárhelyeken mind Adatszolgáltató székhelyén. Adatokhoz illetéktelen nem férhet hozzá.

Adatkezelési irányelvek jelen honlap üzemeltetése során

Cégünk kizárólag a látogatók, érdeklődők, leendő és visszatérő vásárlók megfelelő kiszolgálása érdekében kezel adatokat a honlap segítségével.

A weboldalon keresztül birtokunkba jutott személyes adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át a honlap üzemeltetése során a jogszabályban előírt esetek kivételével (pl. hatósági adatkérés).

A szolgáltatások igénybe vétele és esetleges termékvásárlása a honlaptól függetlenül történik, ezért az arra irányadó adatkezelési szabályzata vonatkozik, a további információkat az tartalmazza. Az általános adatkezelési szabályzat Cégünk székhelyén érhető el.

Általános irányelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Vonatkozó jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.
Jelen dokumentum kiadásakor érvényes és hatályos jogszabályok az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Fogalmak

(2011. évi CXII. törvény 3. § alapján és a honlap működésére vonatkozóan)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (harmadik fél), aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az érintettek jogai

Az adatkezelők tevékenységének átláthatónak kell lennie az érintettek számára, akik többlet jogokat kapnak az adataik feletti közvetlenebb rendelkezés révén, a hozzáférési jogon, a helyesbítési és a törlési jogon keresztül.

Átlátható tájékoztatás

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, így különösen:

 • az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
 • a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
 • a személyes adatok címzettjeiről
 • az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

Hozzáférési jog

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

Az érintett a jogainak súlyos megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Utószó

Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes körű. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy azt megváltoztassa. Változtatás okai lehetnek:

 • Honlap működésének bővítése
 • jogszabályi előírások változása

 

A honlap üzemeltetője

Call Now Button